Header Ad

Kategórie

Zbavte sa špiny raz a navždy

Dnes sa zameriame a dozviete sa veľa zaujímavých informácií o čistení chladiacich, mazacích a pracích kvapalín (emulzie, oleje). Za takéto čistenia sú zodpovedné práve magnetické systémy, ktorým sa dnes budeme venovať.

Kvalitné magnetické odlučovače pilín radíme práve k takýmto druhom magnetických systémov. Ich uplatnenie je najviac zastúpené pri obrábacích strojoch, ktoré produkujú jemné feromagnetické triesky, akými sú napríklad: brúsky, pásové píly a podobne.

V závislosti od spôsobu čistenia ich môžeme rozdeliť do dvoch skupín, a to:

 1. Systémy s automatickým čistením – feromagnetické častice sa zachytávajú na otáčajúci sa magnetický valec a následne sú stierané mechanickou stierkou a odvádzané do zbernej nádoby.
 2. Systémy s manuálnym čistením – jednoduché magnetické systémy s feritovými alebo neodymovými magnetmi, ktoré sa vkladajú do vaní s chladiacou emulziou a tam postupne odchytávajú feromagnetické častice.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Tento termín sa skrýva za skratkou BOZP a jedná sa o povinné školenie zamestnancov. BOZP v každej firme predstavuje neoddeliteľnú súčasť každého pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Povinné školenia BOZP môže zamestnávateľ vykonať tromi spôsobmi. Môže tak urobiť sám, čiže osobne, prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov alebo prostredníctvom dodávateľa. Ním však môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá je na túto činnosť oprávnená Národným inšpektorátom práce.

Zamestnávateľ má povinnosť informovať zamestnancov o BOZP pravidelne. Školenie zamestnanca nie je len jedno rázová záležitosť. Zamestnávateľ je povinný informovať a oboznámiť zamestnanca o BOZP aj pri:

 • prijatí do zamestnania
 • preložení na iné pracovisko
 • zaradení alebo prevedení na inú prácu
 • zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku,
 • najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia neustanovujú kratší čas.

  Pridajte komentár

  Vaša emailová adresa nebude zverejnená.*